Dažni klausimai
Įvadas Aukštyn

 

Dažnai užduodami klausimai apie mokymą namuose

 

Klausimas: Kaip namie mokomi vaikai išmoksta prisitaikyti prie "tikro pasaulio"?

Atsakymas: "Tikras pasaulis" - tai pasaulis, kurį sukūrė Dievas. Tai toks pasaulis, kuriame Jėzus kviečia mus užmegzti draugystę su Juo. Tai pasaulis, kurį paveikė Biblijos mokymas ir Biblinės vertybės. Būtent prie tokio pasaulio turi prisitaikyti vaikai.

Kaip dažnai jums reikia kelti ranką ir prašyti leidimo nueiti į tualetą? Ar kas valandą suskambus skambučiui jūs pereinate vis prie kito darbo stalo? Ar visi jūsų bendradarbiai yra jūsų vienmečiai? Ar kiekvienų metų pabaigoje jūs visi esate paaukštinami?

Jūsų vaikų vedimas į valstybinę įstaigą kas savaitę penkioms dienoms neparuošia jų gyvenimui realiame pasaulyje. Mokymas namie yra mokymas realiame pasaulyje.

 

 

K. Ar mokant namie bus ugdomi mano vaiko socialiniai įgūdžiai?

A. Kiekvienam vaikui reikia įsigyti įgūdžių bendrauti su skirtingų amžių ir skirtingų padėčių žmonėmis. Tie įgūdžiai - tai pagarba, kantrumas, atlaidumas, ištikimybė, malonumas, švelnumas, susivaldymas ir rūpestis kitais. Tie dalykai nesikeičia nuo to, kur vaikas mokosi. Tų įgūdžių ir kitų brandžių poelgių geriausiai galima išmokti iš žmonių, kurie juos nuolat rodo savo elgesiu. Jeigu vaikai ilgą laiką bendrauja tik su savo bendraamžiais, tai jie išmoksta puikuotis ir pravardžiuotis, užsiima populiarumo varžybomis arba tampa tokių paaugliškų dalykų aukomis.

Neseniai atliktos studijos parodė, kad namuose mokomi vaikai pasižymi tokiu pat sugebėjimu socialiai adaptuotis, kaip ir valstybinių mokyklų vaikai. Tačiau buvo ir pastebimų skirtumų. Namuose mokomi vaikai turėjo žymiai mažiau elgesio problemų (1).

Galbūt didžiausias mokymo namie privalumas yra tame, kad tuomet vaikai turi laisvę mąstyti savarankiškai. Kuomet vaikai yra išskirstyti pagal amžių ir su kitais 25 savo amžiaus vaikais praleidžia septynias valandas per dieną, penkias dienas per savaitę, bendraamžių spaudimas vienas iš galingiausių veiksnių, įtakojančių juos. Tuomet jie dažnai bijo pasakyti ar padaryti kažką, ko "grupė" nepalaikys. Mokymas namie leidžia vaikams išsiugdyti drąsą daryti sprendimus remiantis tuo, kas teisinga, o ne grupės nuomone.

Dažnai žmonės, kurie klausia apie socializaciją, iš tiesų klausia, ar namie mokomi vaikai turės draugų ir ar jie tuomet išvis kada išeis iš namų. Taip, jie turės ir išeis. Studijos, 1997 metais paskelbtos  National Home Education Research Institute (NHERI), ištyrus virš 5400 namie mokomų vaikų, parodė, kad šie vaikai per savaitę vidutiniškai 5,2 karto užsiima kažkokia veikla ne namie, o 2 ar daugiau kartų per savaitę veiklą ne namie turi 98 % visų šių vaikų. Tai buvo skautų būreliai ir šokių užsiėmimai, sportas, turistinės kelionės ir savanoriškas darbas. Šiuose ir kituose užsiėmimuose vaikai susidraugauja su įvairaus amžiaus ir padėties žmonėmis. Dažnai geriausi vaikų, mokomų namie, draugai yra jų pačių šeimos nariai.

 

 

K. Ar galėsiu mokyti, neturėdama(s) pedagoginio išsilavinimo?

A. Visa eilė tyrimų nesėkmingai bandė surasti ryšį tarp mokytojo išsilavinimą žyminčio pažymėjimo ir mokinių pažangumo. Faktorius, kuris labiausiai  leidžia nuspėti mokinio pažangumą yra tėvų dalyvavimas mokymesi. Kuo aktyviau tėvai dalyvauja mokinio mokymesi, tuo geresnis bus vaiko akademinis pažangumas.

Jūs esate savo vaiko ekspertas. Jūs mokėte savo keturmetį kalbėti, užsirišti batelius, atsiprašyti, valgyti su šakute ir peiliu, sakyti 'prašau' ir 'ačiū', skaičiuoti, atleisti, išplauti indus, melstis. Tai kodėl tuomet jums čia sustoti?

 

 

K. Ar galiu tikėtis, kad mano vaiko akademinis pažangumas bus ne žemesnis nei vaikų, mokomų bendrojo lavinimo mokyklose?

A. Jis bus net geresnis. Tyrimai, atlikti JAV, parodė, kad namuose mokomi vaikai kaip taisyklė pralenkia savo bendraamžius, laikydami standartinius akademinio pažangumo testus. Tarp mokančių vaikus namie yra dalis tėvų, kurie netiki, kad reikia ankstyvuose metuose vaikus versti įsisavinti daug akademinių žinių. Šiais atvejais vaikai atsilieka nuo mokyklose mokomų vaikų iki jiems sukanka 10 ar 11 metų. Tačiau po to jie juos pasiveja ir pralenkia akademiniame pažangume.

 

 

K. Kaip aš iškęsiu būti visą dieną su savo vaiku?

A. "Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius - Jo atlyginimas. Kaip strėlės karžygio rankoje, taip jaunystės sūnūs. Palaimintas žmogus, turįs jų pilną strėlinę! Jie nebus sugėdinti, bet kalbės vartuose su priešu." Ps 127,3-5

Ar vaikai yra trukdymas, dar vienas jūsų laisvės suvaržymas? O gal vaikai yra palaima iš Dievo? Tiesa ta, kad vaikai yra palaima iš Dievo. Tai tiesa ne tik todėl, kad jūsų jausmai tai kartais patvirtina  (visiems žinomas jausmų nepastovumas). Vaikai yra palaiminimas, nes taip sako Tas, kuris sukūrė jus ir juos taip pat.

Mokymas namie prasideda nuo tvarkos ir disciplinos namie. Jeigu jūsų vaikai negerbia ar neklauso jūsų, tai jums pirmiausia reikia nukreipti savo dėmesį į vaiko paklusnumo ir charakterio ugdymą. Tada galėsite pereiti prie labiau akademinių dalykų. Tačiau net esant tvarkai namie, vis tiek kai kurios dienos bus sunkios. Tačiau pamąstykite dabar apie alternatyvą. Tai jums primins, kad jūs elgiatės teisingai. Tuomet giliai įkvėpkite, paprašykite Viešpaties pagalbos (vėl!) ir toliau darykite tai, ką Jis pašaukė jus daryti.

"Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje; mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas."
Pakartoto  Įstatymo 6,6-7.

Praktinis patarimas:

Pradėkite savo dieną su Viešpačiu. Jeigu Jėzus yra jūsų Viešpats, tai Jis turi būti pirma visų jūsų darbų. Padėkokite Jam už įvairiausius palaiminimus, kuriuos Jis jums davė - išvardinkite juos. Ar jūsų šeima sveika? Ar turite stogą virš galvos? Ar turite maisto šiai dienai? Prašykite išminties, kaip sumaniai išnaudoti laiką. Melskitės už kiekvieną iš jūsų vaikų dėl sunkumų, kuriuos jie turi. Pašlovinkite Viešpatį už šią dieną, kurią Jis davė jums, kad tarnautumėte Jam. Tai tiesiog nuostabu, kaip 15 minučių bendravimo su Viešpačiu gali visai pakeisti jūsų dieną į gerąją pusę.

Sunkiu metu jums gali padėti keletas draugų, taip pat mokančių namie. Paramos grupės - tai puiki vieta surasti tokiuos draugus.

Kas savaitę suplanuotas išėjimas iš namų vienam (-ai) gali padaryti stebuklus. Paprasčiausiai nueikite į biblioteką ir paskaitykite - tai yra nuostabus ir nebrangus būdas išleisti susikaupusį stresą. Arba smagiai pasivaikščiokite kaimo keliuku ar jūsų miesto parke.

Nuspręskite laikyti svarbiais jūsų santykius su sutuoktiniu. Suplanuokite reguliariai praleisti kažkiek laiko vien tik su savo sutuoktiniu. Tuo metu nekalbėkite apie vaikus, verčiau nukreipkite savo dėmesį į kitus dalykus.

Nenustokite kalbėtis su Viešpačiu. Nesvarbu, ar jūs maloniai dėkosite Jam už šias palaimas, ar šauksite Jam pavargę. Svarbu tik, kad šis bendravimas liktų atviru. Jis niekada nežadėjo, kad vaikų auginimas bus lengvas. Tačiau Jis pažadėjo, kad niekada jūsų nepaliks ir neapleis, ir kad Jo malonės jums užteks.

"Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu" Žydams 13,5

"Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume" 2 Korintiečiams 12,9

---

Cituota literatūra:

1. Sheyers, Larry Edward. Comparison of Social Adjustment Between Home and Traditionally Schooled Students. Gainsville, FL: University of Florida Graduate School, Doctoral Dissertation, May 1992, Abstract.

Įvadas Aukštyn


Jeigu turite klausimų apie tai, kas rašoma šiame puslapyje -
parašykite man adresu
Šis puslapis pakeistas 2006.03.23